Peyton Whittington

Peyton Whittington is a reporter for WUFT News.